سرویس و نگهداری آسانسور فلاورجان

سرویس و نگهداری آسانسور فلاورجان

سرویس و نگهداری آسانسور

 

بخـشي بـه يـك شـهر ايفـا نمايند، تاكيد مي نمايد. اولدنبرگ بحث مي كند كه ازآنجاكه انتظارات از خانواده و كار در وراي گنجـايش آن نهادهـا بـراي بـرآورده نمودن آنها گسترش يافته است مردم ازادکردن و تحريكي را كـه قلمروهـاي اجتمـاعي تـر مـي تواننـد فـراهم كننـد، نيـاز دارنـد(کارمونا و همکاران،2003).

تاكيد اصلي كلركوپر ماركوس، فضاهاي شهري و مردمي كـه در آن قـرار دارنـد، مـي باشـد. در كتـاب مكـان هـاي مردمـي، او و همكارانش به ارزيابي محيط سكونتي مي پردازند و فضا هاي شـهري را بـه ويـژه از منظـر ايجـاد ارتباطـات اجتمـاعي در 7 گـروه دسته بندي مي كنند؛ پلازاهاي شهري، پارك هاي محله اي (واحدهاي همسايگي)، پارك هاي جمع و جـور، فـضاهاي بـاز مـدارس، فـضاي بـاز مــسكوني ويــژه ســالمندان، فــضاهاي بـاز ويــژه نگهــداري و بـازي كودكـان، فـضاهاي بـاز درمـاني (بيمارســتان هـا) (رضايي، 1383). در جدل (2-2)، مشخصات مهم ترين صاحبنظران با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي جمع بندي شده است.

 

شركت آسان راهبر پرشين در سال هشتاد و پنج تاسيس گرديد

و درسال هشتاد و نه به عضويت سنديكاي آسانسور و پله برقي ايران درامد

و داراي پروانه طراحي و مونتاژ از وزارت صنعت و معدن ميباشد و

بصورت فعال در زمينه طراحي و نصب و خدمات پس از فروش ميباشد .

شركت آسان راهبر پرشين با فراهم اوردن درخواست سرويس و رفع خرابي انلاين

در وب سايت خود و

فرم نظر سنجي مشتريان بدنبال حلقه كيفيت و خدمات در محصولات خود ميباشد .

برای جستجوی سرویس و نگهداری آسانسور اینجا کلیک نمایید.

تماس با ما : 02177976990

 

سرویس و نگهداری آسانسور فلاورجان

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
برچسب گذاری توسط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =