روز: سپتامبر 1, 2018

سرویس و نگهداری آسانسور بهبهان

سرویس و نگهداری آسانسور بهبهان

سرویس و نگهداری آسانسور بهبهان در فصل پیشین به بررسی کلیات پژوهش پرداخته شد و در این فصل سعی می شود تا مطالعات مربوط به مبانی نظری ارائه گردد. بدین منظور این فصل به سه بخش کلی تقسیم می گردد. در بخش اول آشنایی با معماری قاجاری، در بخش دوم مبانی نظری مرتبط با پایداری […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور شادگان

سرویس و نگهداری آسانسور شادگان

سرویس و نگهداری آسانسور شادگان   در این خصوص تهیه طرح و الگو باید مبتنی بر مطالعات سایت باشد. بررسی موقعیت، دسترسی­ها، همجواری ها و …. که برای رسیدن به این هدف از مطالعات کتابخانه ای و عکسها و نقشه ها و بازدید میدانی استفاده می شود. تدوین ریز برنامه عملکردی طرح، ریز فضاهای مورد […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور دیهوک

خرید ریل آسانسور دیهوک

خرید ریل آسانسور دیهوک     ر کـتاب 100‌ اکـتشاف‌ * srolias‌ esroN :دریانوردان نروژی(ص 72) *مقصود دریانورد اسکاندیناویایی بوده اسـت(نـروژ بـخشی از اسکاندیناوی است اما‌ همۀ‌ آن نیست). * tceffE relppaD :در عنوان مـدخل بـه«پدیدۀ داپلر»و در متن‌ به‌«تأثیر‌ داپلر»ترجمه شده است(ص 118-119) *دانش‌آموزان دبیرستانی به خوبی با«اثـر دپلر»(یـا دوپلر‌)آشنا‌ هستند‌. * ytivitcaoidaR :«رادیو […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور مود

خرید ریل آسانسور مود

خرید ریل آسانسور مود   ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در دنیا با بروز بحران انرژی در نـیمه دوم دهـه1970 میلا‌دی مطرح شد و تاکنون در زمینه‌های مختلف پیشرفت قابل توجهی داشته است‌. در‌ سال‌های اخیر به دلا‌یل گوناگون، لزوم صرفه‌جویی انرژی و محاسبه میزان مصرف آن به عنوان یک ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر مطرح است. گران‌تر […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور محمد شهر

خرید ریل آسانسور محمد شهر

خرید ریل آسانسور محمد شهر         از‌ جمله‌ بخش‌هایی که در مصرف انواع‌ حامل‌های‌ انرژی‌ اهمیت ویژه‌ای دارد، بخش مسکن است. این بخش در کشوری مثل ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی مبدل‌ شده‌ کـه‌ عـمده مـصرف آن برای تأمین گرمایش ساختمان اسـت‌. نـکته‌ قـابل توجه در این بین […]

ادامه مطلب