روز: سپتامبر 13, 2018

سرویس و نگهداری آسانسور بهارستان

سرویس و نگهداری آسانسور بهارستان

سرویس و نگهداری آسانسور بهارستان     مشاهدات نشان می دهد تعامل اجتماعی در سطوح پایین تری ما بین نسل های گوناگون اتفاق می افتد. فضاهای عمومی این امکان را به مردم می دهد که نسل های مختلف با هم حضور داشته باشند. به عبارت دیگر طریقه دستیابی به روابط اجتماعی منسجم و پایدار و […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور مبارکه

سرویس و نگهداری آسانسور مبارکه

سرویس و نگهداری آسانسور مبارکه   شناخت کافی از انسان و نحوه ارتباطش با سایرین و چگونگی آن می تواند در شکل دهی محیط برای برقراری بیشتر تعامل و ارتباط موثر باشد. لذا در این روند با بررسی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی است، شناخت قرارگاه های رفتاری و مناسبت های اجتماعی و فعالیت […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور فولادشهر

سرویس و نگهداری آسانسور فولادشهر

سرویس و نگهداری آسانسور فولادشهر تعامل اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشی میان آنها شود و این نوع واکنش برای هر دو طرف شناخته شده است. بنابراین روابط بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمی گیرند. البته تعاریف دیگری نیز برای تعاملات اجتماعی وجود دارد […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور تیران

سرویس و نگهداری آسانسور تیران

سرویس و نگهداری آسانسور تیران   در شکل گیري ارزش ها براي افراد و گروه هاي مختلف، این فضا است که نقش اصلی را ایفاء می کند. بنابراین، تغییرات مشخص در طراحی کالبد فضاها که باعث افزایش فضاهاي عمومی براي تعامل افراد با یکدیگر، افزایش طبیعی نظارت، بازبینی و حس مالکیت توسط ساکنین شده، افزایش […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور خورسگان

سرویس و نگهداری آسانسور خورسگان

سرویس و نگهداری آسانسور خورسگان   معماری، از آنجایی ظهور می یابد که انسان، طبیعت، تاریخ، فرهنگ و زندگی به هم پیوند می خورند. بنابراین می توان گفت که معماری ظرف زندگی انسان در تمامی ابعاد فردي و اجتماعی (و نیز منطبق بر شرایط زیستی و بومی) است. با این نگاه دیگر براي تحقق معماري […]

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور آران و بیدگل

سرویس و نگهداری آسانسور آران و بیدگل

سرویس و نگهداری آسانسور آران و بیدگل     ازدحام و تراکم، هنجارها و و روابط اجتماعی، باورها و اخلاق، طبقه بندی های اجتماعی، خلوت و قرارگاه فیزیکی و… حیات جمعی فرصتی جهت رها شدن از تنش های روزمره، گذران اوقات فراغت، تعاملات اجتماعی و گردهمایی افراد و گروه های مختلف و بستری برای حضور، […]

ادامه مطلب