روز: سپتامبر 29, 2018

سرویس و نگهداری آسانسور رویان

سرویس و نگهداری آسانسور رویان   این مفاهیم را در نوع مبلمان و موقعیت و فاصله آن‌ها نسبت به یکدیگر و نیز شیوه مدیریت کالبدی و نظام رفتاری خودشان درک می‌کنند. این فرد، صمیمی بودن را با مثال فضای بارمانند آشپزخانه‌شان توضیح می‌دهد که باز به همین بحث مبمان و فاصله نزدیک افراد در نشستن […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور پل سفید

خرید ریل آسانسور پل سفید

خرید ریل آسانسور پل سفید استفاده از وصله پوششی در میلگردهای طولی در تمام طول ستون بجز در محلهای اتصال نیز به ستون مجاز است. مشروط بر آنکه طول پوشش این وصله‌ها 3/1 برابر طول و صله‌های کششی در نظر گرفته شود. در صورتیکه محل وصله خارج از نیمه میانی ستون باشد باید در سرتاسر […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور سورک

خرید ریل آسانسور سورک

خرید ریل آسانسور سورک آرماتور طولی در ستنها نسبت آرماتور طولی نباید کمتر از یک درصد و بیشتر از شش درصد در نظر گرفته شود. محدودیت حداکثر مقدار آرماتور باید در محل وصله‌ها نیز رعایت شود در مواردی که آرماتور طولی از نوع فولاد S400 است، نسبت آرماتور در خارج از محل وصله‌ها به حداکثر […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور بهنمیر

سرویس و نگهداری آسانسور بهنمیر خانواده، نیازمند فضایی برای بازتولید خود است که این فضا در فرهنگ ما و بسیاری از فرهنگ‌ها همان خانه است، اما وقتی از خانه صحبت می‌شود آیا کلیت آن مدنظر است؟ یا می‌توان گفت خانه، سازماندهی خانه به گونه‌ایست که در کنار بخش‌های شخصی، بخش‌هایی ویژه خانواده را نیز دربرمی‌گیرد؟ […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور سورک کلا

خرید ریل آسانسور سورک کلا

خرید ریل آسانسور سورک کلا تنگ ویژه به کار برده میشود، میلگردهای طولی در محیط مقطع باید دارای تکیه‌گاه عرضی مطابق ضوابط باشند. در قسمتهایی از طول عضو خمشی که به تنگ ویژه نیاز نیست، خاموتها باید در دو انتها دارای قلاب ویژه بوده و فاصله آنها از یکدیگر کمتر یا مساوی نصف ارتفاع موثر […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور هادی شهر

سرویس و نگهداری آسانسور هادی شهر   منظور، وسایل، مبلمان، پرده یا هر چیز دیگری است که به فضای ساختمان اضافه شده و قابلیت جابه‌جایی راحت‌تری نسبت به عناصر ثابت فضا مانند درها و دیوارها دارد.) بنابراین، در مورد بیشتر خانه‌های مورد بررسی نگارنده که در سه شهر بزرگ تهران، کرج و قزوین  واقع بوده‌اند، […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور هادی کلا

سرویس و نگهداری آسانسور هادی کلا اگر بپذیریم که نشیمن، خانوادگی‌ترین فضای هر خانه است آن‌گاه می‌توان از ویژگی‌ها و شاخص‌های مطلوبیت آن به لحاظ فرهنگی سوال کرد. پژوهش نگارنده حاکی از آنست که افراد فضای نشیمن را با محوریت دو عامل درک می‌کنند: تلویزیون و میز غذا یا فضایی برای پهن کردن سفره. تشخیص […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور سورک آباد

خرید ریل آسانسور سورک آباد

خرید ریل آسانسور سورک آباد   محدودیتهای هندسی در ستونها محدودیتهای هندسی زیر باید رعایت شوند: الف- عرض مقطع نباید کمتر از چهاردهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از 300 میلیمتر باشد. ب- نسبت طول آزاد ستون به عرض مطع آن در ستونهایی که زیر اثر لنگرهای خمشی موجود در دو انتها در دو […]

ادامه مطلب