دسته: خرید ریل آسانسور

خرید ریل آسانسور رودبار

خرید ریل آسانسور رودبار

خرید ریل آسانسور رودبار       با تعيين بخش وسيعي از اراضي منطقه بعنوان معوض املاك در طرح هاي فرادست، بسياري از واحدهاي تجاري مربوط به فروش آهن در درون شهر تهران كه به فضاي وسيعي نياز داشتند، به اين منطقه انتقال يافتند. بنابراين عرصه وسيعي از مركز منطقه تحت پوشش بازار آهن قرار […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور پل سفید

خرید ریل آسانسور پل سفید

خرید ریل آسانسور پل سفید استفاده از وصله پوششی در میلگردهای طولی در تمام طول ستون بجز در محلهای اتصال نیز به ستون مجاز است. مشروط بر آنکه طول پوشش این وصله‌ها 3/1 برابر طول و صله‌های کششی در نظر گرفته شود. در صورتیکه محل وصله خارج از نیمه میانی ستون باشد باید در سرتاسر […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور سورک

خرید ریل آسانسور سورک

خرید ریل آسانسور سورک آرماتور طولی در ستنها نسبت آرماتور طولی نباید کمتر از یک درصد و بیشتر از شش درصد در نظر گرفته شود. محدودیت حداکثر مقدار آرماتور باید در محل وصله‌ها نیز رعایت شود در مواردی که آرماتور طولی از نوع فولاد S400 است، نسبت آرماتور در خارج از محل وصله‌ها به حداکثر […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور سورک کلا

خرید ریل آسانسور سورک کلا

خرید ریل آسانسور سورک کلا تنگ ویژه به کار برده میشود، میلگردهای طولی در محیط مقطع باید دارای تکیه‌گاه عرضی مطابق ضوابط باشند. در قسمتهایی از طول عضو خمشی که به تنگ ویژه نیاز نیست، خاموتها باید در دو انتها دارای قلاب ویژه بوده و فاصله آنها از یکدیگر کمتر یا مساوی نصف ارتفاع موثر […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور سورک آباد

خرید ریل آسانسور سورک آباد

خرید ریل آسانسور سورک آباد   محدودیتهای هندسی در ستونها محدودیتهای هندسی زیر باید رعایت شوند: الف- عرض مقطع نباید کمتر از چهاردهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از 300 میلیمتر باشد. ب- نسبت طول آزاد ستون به عرض مطع آن در ستونهایی که زیر اثر لنگرهای خمشی موجود در دو انتها در دو […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور سلماس کلا

خرید ریل آسانسور سلماس کلا

خرید ریل آسانسور سلماس کلا آرماتور عرضی در اعضای خمشی در طول قسمتهای بحرانی که در زیر مشخص می‌شوند، آرماتور عرضی باید از نوع تنگ ویژه بوده و شرایط آن مطابق ضوابط در نظر گرفته شود، مگر آنکه طراحی برای برش نیاز به آرماتور بیشتری را ایجاد کند: الف- در طولی معادل دو برابر ارتفاع […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور ارطه

خرید ریل آسانسور ارطه

خرید ریل آسانسور ارطه   ث- در تمام حالات حداقل 75 درصد آرماتور فوقانی و نیز آرماتور تحتانی که ظرفیت خمشی مورد لزوم را تامین می‌کنند باید از ناحیه هسته ستون عبور کنند و یا در آن مهار شوند. استفاده از وصله پوششی در میلگردهای طولی خمشی فقط در شرایطی مجاز است که در تمام […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور سلماس شهر

خرید ریل آسانسور سلماس شهر

خرید ریل آسانسور سلماس شهر وصله‌های جوشی یا مکانیکی مطابق ضوابط بشرطی مجاز است که وصله میلگرد در هر سفره میلگرد بصورت یک در میان انجام شود و فاصله وصله‌ها در میلگردهای مجاور یکدیگر در امتداد طول عضو، کمتر از 600 میلیمتر نباشد.  آرماتور عرضی در اعضای خمشی در طول قسمتهای بحرانی که در زیر […]

ادامه مطلب