دسته: سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور نشتار رود

سرویس و نگهداری آسانسور نشتار رود در شالوده های منفرد، توزیع فشار خاک می تواند بنحوی باشد که در قسمتی از آن فشار روی خاک به صفر برسد، مشروط بر آنکه طول این قسمت در هیچ امتداد از یک چهارم بعد شالوده در آن امتداد تجاوز نکند در مواردی که نیروهای وارده بر شالوده کششی […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور شیرود

سرویس و نگهداری آسانسور شیرود در شالوده هایی که زیر ستون یا ستون پایه های پشتی با مقاطع دایره پاچند ضلعی منظم قرار دارند، برای تعیین موقعیت مقاطع بحرانی در خمش و برشی، میتوان مقطع ستون یا ستون پایه را با یک مقطع مربع شکل با مساحتی برابر مساحت ستون پا ستون پایه جایگزین نمود. […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور مرزن آباد

سرویس و نگهداری آسانسور مرزن آباد در شمعهایی که تمام طول آنها در لایه های خاک متراکم قرار دارد، بررسی کمانش ضروری نیست. اما در شمعهایی که تمام یا بخشی از طول آنها در خاک سست قرار گرفته و یا از خاک خارج باشد، بررسی کمانش با توجه به شرایط خاصی تکیه گاهی ضروری است […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور مرزن کلا

سرویس و نگهداری آسانسور مرزن کلا   ضوابط تعیین عاملها در شالوده ها 9.1 کلیات لنگرهای خمشی و تلاشهای برشی نهایی که در طراحی مقاطع مخنلف شالود. مورد استقاده قرار می گیرند باید زیر اثر بارهای نهایی و واکنشهای متناظر با آنها و بر اساسی اصول شناحته شد و تحلیل سازهها تعیین شوند. در شالودهها […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور گتاب

سرویس و نگهداری آسانسور گتاب همانطور که در بخش پیشین نیز ذکر شد، از آنجایی که حجم استاندارد این پژوهش محدود است، لذا بخش شالوده برای بررسی ارائه می شود.  شالوده در این آئین نامه شالوده به قسمتی از سازه ساختمان اطلاق می شود که روی سطح فوقانی آن ستون یا دیوار قرار گرفته و […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور رویان کلا

سرویس و نگهداری آسانسور رویان کلا   از آن‌چه در بالا گفته شد این نتیجه را می‌توان گرفت که اول، همه بخش‌های خانه، ماهیت خانوادگی نداشته و با برخی المان‌های فرهنگی، تشخیص این بخش‌ها از سایرین صورت می‌گیرد. دوم، فضای خانوادگی اغلب با خوردن دسته‌جمعی معنا می‌یابد. سوم، راحت بودن که ویژگی این فضاست بیشتر […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور سرخرود

سرویس و نگهداری آسانسور سرخرود ضوابط کلی طراحی مساحت کف شالوده یا تعداد و ترتیب قرار گرفتن شمعها باید بر اساس تلاشهای نظیر بحرانی ترین ترکیب عاملهای بدون ضریب که از شالوده به حاک یا شمعها منتقل می شوند. و با توجه به تنش مجاز خاک یا بارهای مجاز شمعها که بر اساس مطالعات مکانیک […]

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری آسانسور ایزد کلا

سرویس و نگهداری آسانسور ایزد کلا در آیین نامه های ایرانی مبنای طراحی ساختمانها در سازه های بتن برای حصول ایمنی و قابلیت بهره برداری، بررسی و کنترل آنها در حالتهای حدی است. روش کلی طراحی مبتنی بر جنبه های احتمالاتی است که با اعمال ضرایب جزئی ایمنی به مقادیر مشخصه بارها و آثار موثر […]

ادامه مطلب