تابلو فرمان آسانسور مدل آلفا درایو دار تلفیقی با نجات اضطراری