تابلو فرمان با درایو LS (تابلو درایودار+ نجات اضطراری) LG-A16