تابلو فرمان صبا(تابلو درایودار + نجات اضطراری) SA-Y16