برچسب: خرید ریل آسانسور آرین شهر

خرید ریل آسانسور آرین شهر

خرید ریل آسانسور آرین شهر

خرید ریل آسانسور آرین شهر     مبحث 19‌ مقررات‌ ملی‌ سـاختمان در سـال 1370 به تصویب هیأت وزیران رسید و اجرای آن در‌ ساختمان‌های‌ کشور الزامی‌شد اما به دلیل اجـباری نـشدن ایـن مبحث در ارگان‌های قانونی، سیستم کنترل و نظارت قانونی‌ برای‌ اجرای این مبحث در طول این چند سـال در شـهرداری‌ها، وزارت مسکن‌ […]

ادامه مطلب