برچسب: خرید ریل آسانسور ارسک

خرید ریل آسانسور ارسک

خرید ریل آسانسور ارسک

خرید ریل آسانسور ارسک     بازتاب این تحولات در پاردایمها و تبیین اهداف‌ اقتصـادیِ‌ روی‌آوری بــه بــازارهـای آتــی7، بـه جای بازارهای فعلی، کسب اعتبار و شهرت تجاری8 به‌ جـای‌ مـالکیت‌ و کـاهش مخاطره و نـااطمینانی9 بـوده اسـت. در این راستا، یکی از راهکارهای مناسب، راهکار «پیمانکاری‌» است‌.10 بـا واگـذاری بـرخـی از فرآیند یا کـل […]

ادامه مطلب