برچسب: خرید ریل آسانسور ارطه

خرید ریل آسانسور ارطه

خرید ریل آسانسور ارطه

خرید ریل آسانسور ارطه   ث- در تمام حالات حداقل 75 درصد آرماتور فوقانی و نیز آرماتور تحتانی که ظرفیت خمشی مورد لزوم را تامین می‌کنند باید از ناحیه هسته ستون عبور کنند و یا در آن مهار شوند. استفاده از وصله پوششی در میلگردهای طولی خمشی فقط در شرایطی مجاز است که در تمام […]

ادامه مطلب