برچسب: خرید ریل آسانسور بابلسر

خرید ریل آسانسور بابلسر

خرید ریل آسانسور بابلسر

خرید ریل آسانسور بابلسر بتن پوسته بتن قسمتی از مقطع عضو که در خارج از قسمت محصور شده با میلگردهای عرضی، هسته، واقع شده باشد.  تراز پایه ترازی که فرض میشود تکان های زلزله تا آن تراز از زمین به ساختمان متقل میشود و از آن تراز به بالا ساختمان حرکت جداگانه خود را نسبت […]

ادامه مطلب