برچسب: خرید ریل آسانسور بافت

خرید ریل آسانسور بافت

خرید ریل آسانسور بافت

خرید ریل آسانسور بافت   مسیر مستقیم این قنات در منطق ه مطالعاتی ، از عرض خیابان سبلان جنوبی به سمت غرب و از حاش یه شمالی خیابان جوان عبور كرده و با یك كانال فرعی كه از آن گرفته شده ، قسمتی از فضای سبز جنوب شرقی منطقه را آبیاری می نماید. این قنات […]

ادامه مطلب