برچسب: خرید ریل آسانسور به آباد

خرید ریل آسانسور به آباد

خرید ریل آسانسور به آباد

خرید ریل آسانسور به آباد   در شالوده های منفرد در مورتی که عملکرد شالوده یکطرفه باشد و یا عملکرد آن دو طرفه بوده و شکل آن مربع باشد، توزیع میلگردها در سراسر عرض شالوده باید بطور یکنواخت صورت گیرد. در غیر اینصورت توزیع میلگردها باید بصورت زیر باشد: الف – میلگردهای طولی شالوده به […]

ادامه مطلب