برچسب: خرید ریل آسانسور به کلا

خرید ریل آسانسور به کلا

خرید ریل آسانسور به کلا

خرید ریل آسانسور به کلا   در شالوده های حجیمی که در آنها ابعاد و حجم بتن مستقل از نیازهای محاسباتی در نظر گرفته میشوند. در این شالوده ها در صورتیکه کنترل ترک های سطحی مورد نظرر باشد باید آن سطوح پک شبکه میلگرد جلدی بهکار برد. حداکثر فاصله میلگردهای جلدی ۳۵۰ میلیمتر است. در […]

ادامه مطلب