برچسب: خرید ریل آسانسور بیرجند

خرید ریل آسانسور بیرجند

خرید ریل آسانسور بیرجند

خرید ریل آسانسور بیرجند     ـر عنوان«چینی‌ها»در زیر تصویر یک قطب‌نما(صفحۀ 35)، «فردی‌ از‌ اهالی‌ بلژیک یا هلند»زیر تصویری کـه یـک آسیای‌ بادی‌ به نظر می‌رسد(صـفحۀ 56)و نـیز«راهـبان انـگلیسی»زیـر تصویری نمادین از«کـورۀ بـادی»(صفحۀ 62)از دیگر نکات‌ جالب‌ ترجمۀ‌ فارسی 100 اختراع است. ظاهرا نخست قرار بر این بوده‌ که در ایـن کـتاب نـیز در […]

ادامه مطلب
خرید ریل آسانسور بیرجند

خرید ریل آسانسور بیرجند

خرید ریل آسانسور بیرجند     اما در دوره های اول شالوده و کالبد معماری ایرانی حفظ و روی آن تزئینات فرنگی نصب شد و در دوره های بعد، شالوده و کالبد معماری فرنگی اجرا گردید ولی تزئینات و صورتهای معماری ایرانی روی آن چسبیده شد   با این همه درواقع تا امروز هیچگاه اندیشه […]

ادامه مطلب