برچسب: خرید ریل آسانسور تنکابن

خرید ریل آسانسور تنکابن

خرید ریل آسانسور تنکابن

خرید ریل آسانسور تنکابن   کلافهای رابط بین شالوده های جدا از هم در یک سازه باید در دو امتداد ترجیحاً عمود بر هم، به وسیله کلاف های رابط بهم متصل شوند، بطوریکه کلافها مانع حرکت دو شالوده نسبت بهم گردند. در سازه های پک طبقه که دارای دهانه بزرگ مانند سازه های ساختمانهای صنعتی، […]

ادامه مطلب