برچسب: خرید ریل آسانسور خلیل شهر

خرید ریل آسانسور خلیل شهر

خرید ریل آسانسور خلیل شهر

خرید ریل آسانسور خلیل شهر محدودیتهای هندسی در اعضای خمشی قابها محدودیتهای هندسی زیر باید رعایت شوند: الف- ارتفاع موثر مقطع نباید بیشتر از یک چهارم طول دهانه آزاد باشد. ب- عرض مقطع نباید کمتر از سه دهم ارتفاع آن باشد. پ- عرض مقطع نباید: – بیشتر از عرض ستون تکیه‌گاهی، در صفحه عمود بر […]

ادامه مطلب