برچسب: خرید ریل آسانسور خلیل کلا

خرید ریل آسانسور خلیل کلا

خرید ریل آسانسور خلیل کلا

خرید ریل آسانسور خلیل کلا در تمامی مقاطع عضو خمشی نسبت آرماتور، هم در پایین و هم در بالا، نباید کمتر از مقادیر و  و نسبت آرماتور کششی نباید بیشتر از 025/0 اختیار شود. حداقل دو میلگرد با قطر مساوی یا بزرگتر از 12 میلیمتر باید هم در پایین و هم در بالای مقطع در […]

ادامه مطلب