برچسب: خرید ریل آسانسور رابر

خرید ریل آسانسور رابر

خرید ریل آسانسور رابر

خرید ریل آسانسور رابر     شناخت منطقه 18 شهرداری اکثر اراضی این منطقه را در چند دهه پیش باغات و مزارع کشاورزی تشکیل می داده است که با توسعه تهران به طرف غرب بخشی از اراضی مذکور تحت پوشش توسعه شهری قرار گرفته است. در طرح جامع ساماندهي، تهران به ٥ حوزه شمالي، جنوبي، […]

ادامه مطلب