برچسب: خرید ریل آسانسور راور

خرید ریل آسانسور راور

خرید ریل آسانسور راور       در طرح جامع فرمانفرمائيان منطقه ١٨ به عنوان بخش كوچكي از منطقه مركزي تهران محسوب شده است. همچنين به دليل عبور خط آهن تهران ‐ تبريز از شمال آن و انفصال از بافت تهران و همچنين عدم توجه به طرح به اين محدوده نقش حاشيه اي داشته چراكه […]

ادامه مطلب