برچسب: خرید ریل آسانسور رستم اباد

خرید ریل آسانسور رستم اباد

خرید ریل آسانسور رستم اباد

خرید ریل آسانسور رستم اباد   در محل اتصال ستون به شالوده، آرماتور طراحی ستون که به داخل شالوده برده شده است باید در طول حداقل برابر با 300 میلیمتر با آرماتور عرضی مطابق ضابطه تقویت گردد.  دیوارهای سازه‌ای، دیافراگم‌ها و خرپاها در دیوارهای سازه‌ای، دیافراگم‌ها و خرپاها باید ضوابط مربوط به سازه‌های با شکل‌پذیری […]

ادامه مطلب