برچسب: خرید ریل آسانسور رستم کلا

خرید ریل آسانسور رستم کلا

خرید ریل آسانسور رستم کلا

خرید ریل آسانسور رستم کلا   فاصله اولین خاموت از پر اتصال ستون به تیر نباید بیشتر از نصف‌مقادیر فوق در نظر گرفته شود. در قسمتهایی از طول ستون که شامل طول  نمی‌شود،‌ضوابط میلگردگذاری عرضی مشابه ضوابط در ستونهای عادی است. در ستونهایی که بار اعضای با سختی زیاد را تحمل می‌کنند. مانند ستونهایی که […]

ادامه مطلب