برچسب: خرید ریل آسانسور زهان

خرید ریل آسانسور زهان

خرید ریل آسانسور زهان       کـارفرما13 در فـرهنگ لغت به معنی صـاحب کار، کارخانه یا کارگاه است که به کاری فرمان می‌دهد. (همان، 1923) کارفرما در معنی حقوقی و سـازمانی بـه شخصیت حقیقی یا‌ حقوقی‌ گفته مـی‌شود کـه، بـا بـررسیهای مـختلف و تشخیص نیاز و ضـرورت، فـعالیتی را سفارش می‌دهد و مالک اصلی […]

ادامه مطلب