برچسب: خرید ریل آسانسور زیراب آباد

خرید ریل آسانسور زیراب آباد

خرید ریل آسانسور زیراب آباد

خرید ریل آسانسور زیراب آباد   در هر عضو خمشی حداقل یک پنجم آرماتور موجود در مقاطع تکیه‌گاه، هر انتها که آرماتور بیشتری درد باید در سراسر طول تیر در بالا و در پایین ادامه داده شوند. در اعضای خمشی در طول قسمتهای بحرانی که در زیر مشخص می‌‌شوند باید خاموت مطابق ضوابط به کار […]

ادامه مطلب