برچسب: خرید ریل آسانسور زیراب کلا

خرید ریل آسانسور زیراب کلا

خرید ریل آسانسور زیراب کلا

خرید ریل آسانسور زیراب کلا   در تمامی مقاطع عضو خمشی نسبت آرماتور، هم در پایین و هم در بالا، نباید کمتر از   و  و نسبت آرماتور کششی نباید بیشتر از 025/0 اختیار شود حداقل دو میلگرد با قطر مساوی با بزرگتر از 12 میلیمتر باید هم در پایین و هم در بالای مقطع در […]

ادامه مطلب