برچسب: خرید ریل آسانسور زیراب

خرید ریل آسانسور زیراب

خرید ریل آسانسور زیراب

خرید ریل آسانسور زیراب محدودیتهای هندسی در اعضای خمشی قابها محدودیتهای هندسی زیر باید رعایت شوند: الف – ارتفاع مؤثر مقطع نباید بیشتر از یک چهارم طول دهانه آزاد باشد. ب- عرض مقطع نباید کمتر از یک چهارم ارتفاع آن باشد. پ- عرض مقطع نباید: – بیشتر از عرض ستون تکیه‌گاهی، در صفحه عمود بر […]

ادامه مطلب