برچسب: خرید ریل آسانسور سادات کلا

خرید ریل آسانسور سادات کلا

خرید ریل آسانسور سادات کلا

خرید ریل آسانسور سادات کلا   ضوابط سازه‌های با شکل‌پذیری کم در اعضای خمشی قابها نسبت آرماتور کششی در هر مقطع نباید کمتر از مقادیر  و   و بیشتر از 025/0 اختیار شود. در اعضای تحت فشار و خمش نسبت آرماتور طولی نباید کمتر از یک درصد و بیشتر از شش درصد در نظر گرفته شود. […]

ادامه مطلب