برچسب: خرید ریل آسانسور ساری

خرید ریل آسانسور ساری

خرید ریل آسانسور ساری

خرید ریل آسانسور ساری     بنابر این لازم است تحولي جدی و تجدیدنظر کلي در طراحي معماری ساختمان های کشور، متناسب با معماری بومي و ویژگي های فرهنگي ایران صورت گیرد در دوران معاصر بنابر جایگزیني فرهنگ زمیني و مادی امروز بر فرهنگ آییني و ماورایي گذشته چارچوب های معماری بومي ایران در هم […]

ادامه مطلب