برچسب: خرید ریل آسانسور سلماس آباد

خرید ریل آسانسور سلماس آباد

خرید ریل آسانسور سلماس آباد

خرید ریل آسانسور سلماس آباد تنگهای ویژه و فواصل آنها از یکدیگر باید دارای شرایط زیر باشند: الف- قطر تنگها کمتر از 8 میلیمتر نباشد. ب- فاصله تنگها از یکدیگر بیشتر از مقادیر: یک چهارم ارتفاع موثر مقطع، 8 برابر قطر کوچکترین میلگرد: طولی، 24 برابر قطر خاموتها و 300 میلیمتر اختیار نشود. پ- فاصله […]

ادامه مطلب