برچسب: خرید ریل آسانسور سلماس شهر

خرید ریل آسانسور سلماس شهر

خرید ریل آسانسور سلماس شهر

خرید ریل آسانسور سلماس شهر وصله‌های جوشی یا مکانیکی مطابق ضوابط بشرطی مجاز است که وصله میلگرد در هر سفره میلگرد بصورت یک در میان انجام شود و فاصله وصله‌ها در میلگردهای مجاور یکدیگر در امتداد طول عضو، کمتر از 600 میلیمتر نباشد.  آرماتور عرضی در اعضای خمشی در طول قسمتهای بحرانی که در زیر […]

ادامه مطلب