برچسب: خرید ریل آسانسور سلماس کلا

خرید ریل آسانسور سلماس کلا

خرید ریل آسانسور سلماس کلا

خرید ریل آسانسور سلماس کلا آرماتور عرضی در اعضای خمشی در طول قسمتهای بحرانی که در زیر مشخص می‌شوند، آرماتور عرضی باید از نوع تنگ ویژه بوده و شرایط آن مطابق ضوابط در نظر گرفته شود، مگر آنکه طراحی برای برش نیاز به آرماتور بیشتری را ایجاد کند: الف- در طولی معادل دو برابر ارتفاع […]

ادامه مطلب