برچسب: خرید ریل آسانسور سورک آباد

خرید ریل آسانسور سورک آباد

خرید ریل آسانسور سورک آباد

خرید ریل آسانسور سورک آباد   محدودیتهای هندسی در ستونها محدودیتهای هندسی زیر باید رعایت شوند: الف- عرض مقطع نباید کمتر از چهاردهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از 300 میلیمتر باشد. ب- نسبت طول آزاد ستون به عرض مطع آن در ستونهایی که زیر اثر لنگرهای خمشی موجود در دو انتها در دو […]

ادامه مطلب