برچسب: خرید ریل آسانسور شهربابک

خرید ریل آسانسور شهربابک

خرید ریل آسانسور شهربابک

خرید ریل آسانسور شهربابک     ویژگی های جمعیتی منطقه 7 بررسی های جمعیتی منطقه 7 نتایج ذیل را ارائه می دهد : جمعیت ساکن منطقه هفت 312.194 هزار نفر و نسبت جمعیت منطقه به جمعیت شهر تهران : 83/3 % است که تعداد 115.930 خانوار در این منطقه سکونت دارند. جمعیت مردان : 152.024 […]

ادامه مطلب