برچسب: خرید ریل آسانسور عباس آباد

خرید ریل آسانسور عباس آباد

خرید ریل آسانسور عباس آباد

خرید ریل آسانسور عباس آباد     آرماتورهای طولی و عرضی در ستونها نسبت آمارتور طولی نباید کمتر از یک درصد و بیشتر از شش درصد در نظر گرفته شود. محدودیت حداکثر مقدار آرماتور باید در محل وصله‌ها نیز رعایت شود. در مواردی که آرماتور طولی از نوع فولاد S400 است نسبت آرماتور در خارج […]

ادامه مطلب