برچسب: خرید ریل آسانسور عباس کلا

خرید ریل آسانسور عباس کلا

خرید ریل آسانسور عباس کلا

خرید ریل آسانسور عباس کلا خاموتها و فواصل آنها از یکدیگر باید دارای شرایط زیر باشند: الف- قطر خاموتها کمتر از 6 میلیمتر باشد. ب- فاصله خاموتها از یکدیگر بیشتر از مقادیر یک چهارم ارتفاع موثر مقطع، 8 برابر قطر کوچکترین آرماتور طولی 24 برابر قطر خاموتها و 300 میلیمتر اختیار شود. پ- فاصله اولین […]

ادامه مطلب