برچسب: خرید ریل آسانسور فردوس

خرید ریل آسانسور فردوس

خرید ریل آسانسور فردوس

خرید ریل آسانسور فردوس       به‌طور مثال در ترجمۀ‌ مدخل tceffE relpoD (صفحۀ 75 متن انگلیسی)ذیل عنوان البته نادرست«پدیدۀ داپلر»،تمامی مطالبی که قرار بـوده زیـر نخستین تیتر فرعی بیاید حذف شده و در نتیجه مترجم چون نمی‌توانسته‌ این‌ تیتر فرعی را(که در سایر مداخل‌ها آمده است)حذف کند،برای آن‌که این چشم‌پوشی‌های غیر قابل چشم‌پوشی […]

ادامه مطلب