برچسب: خرید ریل آسانسور قائن

خرید ریل آسانسور قائن

خرید ریل آسانسور قائن

خرید ریل آسانسور قائن       متأسفانه شمار اشکالاتی تایپی در هر دو ترجمه قابل توجه است. این‌ اشتباهات‌ به‌ ویژه در مورد اعداد و ارقام نمود بیشتری دارد. مثلا سال رسـیدن کـریستف کلمب به‌ یکی‌ از جزایر قارۀ جدید به هجای 1492 به خطا 1420 آمده استنیز تاریخ 1925 برایدر صـفحۀ 37 که‌ […]

ادامه مطلب