برچسب: خرید ریل آسانسور نوشهر

خرید ریل آسانسور نوشهر

خرید ریل آسانسور نوشهر

خرید ریل آسانسور نوشهر اجزای جمع کننده اجزایی که بخشی از نیروهای اینرسی ناشی از زلزله داخل دیافراگم را به سیستم مقاوم دربرابر بارهای جانبی منتقل میکند. اجزای لبه اجرایی در امتداد لبه دیوارها یا دیافراگمها که با آرماتورهای طولی و عرضی تقویت شده باشند. این اجرا می توانند هم ضخامت دیوارها با دیافراگم ها […]

ادامه مطلب