برچسب: خرید ریل آسانسور نکا آباد

خرید ریل آسانسور نکا آباد

خرید ریل آسانسور نکا آباد

خرید ریل آسانسور نکا آباد نیروهای برشی باید با عملکرد برشی اصطکاکی، به ستون پایه یا شالوده انتقال داده شوند. در ستونها و ستون پایه ها سطح مقطع میلگردهای قطع کننده سطح تماسی بین عضو تکیه گاهی و عضو متکی بر آن، نباید کمتر از ۰/۰۰۵ سطح مقطع عضو متکی باشد. در دیوارها سطح مقطع […]

ادامه مطلب