برچسب: خرید ریل آسانسور نکا

خرید ریل آسانسور نکا

خرید ریل آسانسور نکا

خرید ریل آسانسور نکا میلگردهای طولی ستون، میلگردهای انتظار، پا اتصال دهنده های مکانیکی بین عضو تکیه گاهی و عضو متکی بر آن باید برای انتقال نیروهای زیر کافی باشند : الف – آن قسمت از نیروی فشاری که از مقاومت اتکایی بتی بین دو عضو تجاوز کند ب – هر گونه پیروی کششی محاسبه […]

ادامه مطلب