برچسب: خرید ریل آسانسور پل سفید

خرید ریل آسانسور پل سفید

خرید ریل آسانسور پل سفید

خرید ریل آسانسور پل سفید استفاده از وصله پوششی در میلگردهای طولی در تمام طول ستون بجز در محلهای اتصال نیز به ستون مجاز است. مشروط بر آنکه طول پوشش این وصله‌ها 3/1 برابر طول و صله‌های کششی در نظر گرفته شود. در صورتیکه محل وصله خارج از نیمه میانی ستون باشد باید در سرتاسر […]

ادامه مطلب