برچسب: خرید ریل آسانسور کلاردشت

خرید ریل آسانسور کلاردشت

خرید ریل آسانسور کلاردشت

خرید ریل آسانسور کلاردشت ناحیه بحرانی، که از بر اتصال به اعضای جانبی اندازه‌گیری می‌شود نباید کمتر از مقادیر زیر در نظر گرفته شود: الف- یک ششم ارتفاع آزاد ستون ب- ضلع بزرگتر مقطع مستطیلی شکل ستون با قطر مقطع دایره‌ای شکل ستون پ- 450 میلیمتر آرماتور عرضی مورد نیاز در طول  باید دارای قطر […]

ادامه مطلب