برچسب: خرید ریل آسانسور کیاکلا

خرید ریل آسانسور کیاکلا

خرید ریل آسانسور کیاکلا

خرید ریل آسانسور کیاکلا   ب- در ستونهای داخلی وقتی که تیر عرضی وجود ندارد: تمامی میلگردهایی که در عرضی از دال‌های مساوی دو و نیم برابر ضخامت آن در هر طرف ستون واقع شده‌اند. پ- در ستونهای خارجی وقتی که تیر عرضی در محل اصتال به ستون در حدود ابعاد عضو خمشی طولی است […]

ادامه مطلب