برچسب: خرید ریل آسانسور گلوآباد

خرید ریل آسانسور گلوآباد

خرید ریل آسانسور گلوآباد

خرید ریل آسانسور گلوآباد   لنگر خمشی مقاوم اسمی M لنگر خمشی مقاومت اسمی در یک مقطع از اعضای خمشلی یا اعضای تحت فشار و خمش، بیشترین لنگر خمشی است که عضو میتواند در آن مقطع تحمل کند. این لنگر مساوی با ۱/۱۵ برابر لنگر خمشی مقاوم مقطع در نظر گرفته میشود بعی : ,M, […]

ادامه مطلب