برچسب: خرید ریل آسانسور گلوگاه

خرید ریل آسانسور گلوگاه

خرید ریل آسانسور گلوگاه

خرید ریل آسانسور گلوگاه قلاب ویژه قلابی است با خم حداقل ۱۳۵۵ درجه با انتهای مستقیمی به طول حداقل ۸ برابر قطر میلگرد و با ۱۰۰ میلیمتر این قلاب باید میلگردهای طولی را در بر گیرد و انتهای آن به سمت داحل حاموات متمایل باشد.  سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی قسمتی از سازه که […]

ادامه مطلب