برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور آبادان

سرویس و نگهداری آسانسور آبادان

سرویس و نگهداری آسانسور آبادان

سرویس و نگهداری آسانسور آبادان از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان حکومت سلسله قاجار : در این دوره بر اثر مسافرت های ناصرالدین شاه و اخلاف او و همچنین اعزام عده ای از محصلین ایرانی به اروپا و تحت تاثیر قرار گرفتن هیات حاکمه و نخبگان جامعه، سبکی در معماری آغاز می گردد که […]

ادامه مطلب