برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور آرزوییه

سرویس و نگهداری آسانسور آرزوییه

سرویس و نگهداری آسانسور آرزوییه

سرویس و نگهداری آسانسور آرزوییه   مارینتی و همکاران (2011)،  در پژوهشی روانشناسانه با عنوان احساس در تعاملات اجتماعی، به بیان این مسئله می پردازند که احساسات به عنوان فرآیندهای آنی، در بافت های اجتماعی پویا می توانند به صورت احساسی و صریح و ضمنی شکل گیرند. این احساسات تحت عنوان تعاملات اجتماعی، بین جامعه […]

ادامه مطلب