برچسب: سرویس و نگهداری آسانسور آیسک

سرویس و نگهداری آسانسور آیسک

سرویس و نگهداری آسانسور آیسک

سرویس و نگهداری آسانسور آیسک . جلوگيري از ورود هيئت‌ هاي پزشکي و امدادي ديگر کشورها: موضوع مهمي که به شدت جاي سؤال دارد، اين است‌ که‌ نه تـنها امـدادگران سـعودي با تأخير‌ چنـد‌ سـاعته‌ وارد‌ صحنه‌ شدند و در همان‌ موقع‌ نيز بـه مـسـئوليت هــاي خـود و فوريـت هـاي پزشـکي بياعتنا بودند، بلکه حتي […]

ادامه مطلب